مقالات

1390 : مدت زمان عمل و عوارض كوتاه مدت جراحي ترميم فتق اينگوينال به روش لاپاروسكوپي پره پريتونئال از راه شكم در وضعيت ترندلنبرگ يا ترندلنبرگ معكوس در مرحله دوختن پريتوان
1391 :
مدیریت مراکز درمانی در بحران
1392 : تأثیر تدریس با الگوي آموزشی همیاري و مشارکت فعال دانشجویان بر میزان یادگیري در دانشجویان گروه اتاق عمل دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز
1393 : Medical English a multi-skills refrences manual
2007 : PULMONARY METASTASES: RESULTS OF SURGICAL RESECTION IN 60 CASES: TREATMENT MODALITIES OTHER THAN SURGERY ARE NEEDED
2007 : Penrose Drain Migration after Laparoscopic Surgery
2008 : Pulmonary Langerhans Cell Histiocytosis Presenting as Simultaneous Bilateral  Spontaneous Pneumothorax in a non-smoker patient    
2009 : Mediastinal MassesReview of 105 Cases
2009 : Penrose Drain Migration after Laparoscopic Surgery
2011 : Laparoscopic Resection of a Retroperitoneal Schwannoma
2012 : Minimally Invasive Surgical Sciences: An Emerging Opportunity for All Scientists
2012 : Meralgia Paresthetica After Bariatric Surgery in Iranian Patients
2012 : Results of post-laparoscopic cholecystectomy duplex scan without deep vein thrombosis prophylaxis prior to surgery
2012 : Acute Appendicitis Following Laparoscopic Hysterectomy
2012 : Effect of Ondansetron and Dexametasone on Post-Operative Nausea and Vomiting in Patients Undergoing Laparoscopic Cholecystectomy
2012 : Evaluation of Gastrografin Therapeutic Role in the Management of Small Bowel Obstruction
2012 : A Comparison Between Two Different Prophylactic Doses of
Unfractionated Heparin for Deep Venous Thrombosis Prevention in Laparoscopic Bariatric Surgery
2012 : Acute Appendicitis Following Laparoscopic Hysterectomy
2013 : Laparoscopic adrenalectomy for pheochromocytoma in a child
2013 : Effects of simvastatin in prevention of pain recurrences after surgery for endometriosis
2013 : Comparison of pre-operative bilirubin level in simple appendicitis and perforated appendicitis
2013 : Laparoscopic Splenic-Preserving Distal Pancreatectomy for Management of Pancreatic Body Lesion with Splenic Vessels Involvement: A
Case Report
2013 : Functional Abdominal Pain Syndrome in Morbidly Obese Patients Following Laparoscopic Gastric Bypass Surgery
2013 : Effect of preoperative nursing visit on preoperative anxiety and postoperative complications in candidates for laparoscopic cholecystectomy: a randomized clinical trial
2014 : Intraluminal Clot Formation Causing Obstruction After Laparoscopic Roux- en-Y Gastric Bypass
2014 : Assessing the Percent of Necrosis after Neoadjuvant Chemotherapy with 24hr Infusional Cisplatin/3 Days Doxorubicin Intermittent with Ifosfamide-Doxorubicin for Osteosarcoma
2014 : Evaluation of the incidence of complications of  lost gallstones during laparoscopic cholecystectomy